Het BHV-plan

De Arbeidsinspectie geeft in de branchebrochures aan dat zij de organisatie van de BHV kan inspecteren.
De Arbeidsinspectie let daarbij op de volgende zaken:
• zijn de restrisico’s bekend?
• is het aantal BHV’ers vastgesteld?
• zijn de BHV’ers bereikbaar en beschikbaar?
• wordt er opgeleid en geoefend?
• sluit men aan op de externe hulpverlening?

Als het bedrijf een gebruiksvergunning heeft, staan daar mogelijk nog andere eisen in gerelateerd aan de BHV-taken. Al deze zaken kunnen worden beschreven in een BHV-plan. Hierin worden de taken en verantwoordelijkheden beschreven en de procedures die moeten worden gevolgd als er een incident is.

Om aan te tonen dat de BHV volgens de wettelijke verplichtingen is georganiseerd, kunt u de volgende zaken in een BHV-plan vastleggen:
• verantwoording BHV-plan (o.a. relatie tot de rest risico’s/arbeidsomstandighedenbeleid)
• basisgegevens bedrijf
• BHV-organisatie
• BHV-opleidingen
• BHV-materialen
• procedures voor het personeel
• procedures voor de BHV
• instructiekaarten en plattegronden
• oefenen.

BHV-plan

Benoem een beheerder voor het BHV-plan die eventuele wijzigingen bewaakt en in elk geval jaarlijks toetst of bijstelling nodig is.
In het bedrijf moeten instructiekaarten hangen. Als u zelf instructiekaarten gaat maken, kunt u gebruik maken van pictogrammen. Plattegronden waarop de vluchtwegen zijn aangegeven zijn een zinvolle aanvulling op de instructiekaarten.
Als er gevaarlijke stoffen in het bedrijf aanwezig zijn, dient de informatie hierover in het BHV-plan te worden opgenomen:
• de wijze van opslag van gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld met het Registratieformulier opslag gevaarlijke stoffen;
• de procedures bij incidenten met gevaarlijke stoffen, zoals brand of lekkage;
• werknemers met specifieke kennis van de gevaarlijke stoffen;
• de veiligheidsinformatiebladen (dit zijn zogenaamde bijsluiters van gevaarlijke stoffen);
• de aanvullende BHV-opleidingen voor het omgaan met gevaarlijke stoffen;
• instructies van alle medewerkers over de procedures bij een incident met gevaarlijke stoffen;
• oefenen van een incident met gevaarlijke stoffen.

Bekendmaken BHV-plan
Het is belangrijk dat iedereen weet hoe te handelen bij een ongeval, brand of ander incident. Daarom moet het plan van tevoren aan alle werknemers bekend worden gemaakt. Bespreek de opzet van de BHV intern met uw personeel (of een personeelsvertegenwoordiging c.q. ondernemingsraad). Indien u over intranet beschikt, kunt u het BHV-plan ook via deze weg verspreiden. Bespreek het BHV-plan zo nodig ook met bedrijven in uw nabije omgeving.
Leg eventuele afspraken met andere bedrijven altijd vast, bij voorkeur in het BHV-plan.

BHV-plan op centrale plaats
Bewaar het BHV-plan op een centrale plaats. Als het BHV-plan is opgesteld, is het aan te bevelen het uit te printen en in een map te bewaren. Zorg ook voor reserve-exemplaren of back-ups van het plan. Het is handig om het BHV-plan op een centraal punt neer te leggen, bijvoorbeeld bij de receptie. Bij een incident kan het BHV-plan dan direct worden geraadpleegd.

Bron: NIBHV